1. Inleiding

Door deze website ("Camping Card International") en de diensten, die via deze website worden aangeboden, te gebruiken gaat u akkoord met de volgende algemene voorwaarden. Tenzij anders vermeld wordt uw aanvaarding van deze gebruikersovereenkomst aangegeven door uw gebruik van en/of registratie bij Camping Card International. Camping Card International wordt aangeboden door Fédération Internationale de Camping, Caravanning et Autocaravaning A.I.S.B.L. (F.I.C.C.) met hoofdkantoor aan de Belliardstraat 20, 1040 Brussel in België en geleverd door een van haar club- of federatieleden ("wij"/"onze"/"ons").
Deze algemene voorwaarden en ons privacybeleid (samen de "Gebruikersovereenkomst") vormen onze volledige overeenkomst met u met betrekking tot het kostenloze gebruik van de website van Camping Card International en vervangen elke voorafgaande overeenkomst of regeling met u met betrekking tot Camping Card International. Als een naam van een camping of dienstverlener in ons registratieverzoek wordt ingevoegd, dan is de gebruikersovereenkomst tussen ons en dat bedrijf en dus verwijzen “u” en “uw” in deze gebruikersovereenkomst naar dat bedrijf, tenzij de context anders vereist. Als er updates zijn voor deze gebruikersovereenkomst of de algemene voorwaarden, brengen wij u daarvan op de startpagina van Camping Card International op de hoogte.

2. Beschikbaarheid van Camping Card International

We zullen ons inspannen om ervoor te zorgen dat de website Camping Card International 24 uur per dag zonder onderbrekingen beschikbaar is. We behouden ons echter het recht voor om de website van Camping Card International op elk moment inactief te maken of om de toegang tot onderdelen of de gehele website zonder voorafgaande kennisgeving te beperken. Camping Card International is een algemene informatiedienst. We zullen ons inspannen om geen misleidende informatie te verstrekken, maar we kunnen niet garanderen dat de informatie die toegankelijk is op of via Camping Card International accuraat, niet misleidend, volledig of actueel is.

3. Gebruik van Camping Card International

Camping Card International is gemaakt voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik en u mag hem zonder onze toestemming niet op een andere manier gebruiken. Behalve toegestaan volgens de toepasselijke wetgeving mag u Camping Card International of materialen of informatie in Camping Card International of de structuur, de algehele stijl en programmacode van Camping Card International zonder onze toestemming niet gebruiken, kopiëren, vertalen, publiceren, in licentie geven of verkopen. Als u een verzoek om toestemming wilt indienen, neem dan contact met ons op.

4. Uw bijdragen

U stemt ermee in om Camping Card International alleen te gebruiken voor rechtmatige doeleinden en dat alle informatie die u verstrekt in verband met of die deel uitmaakt van Camping Card International, voor zover u weet, waar en accuraat is en geen inbreuk maakt op enig auteursrecht of merk, of enig recht op privacy, publiciteit of persoonlijkheid of enig ander recht , geregistreerd of niet geregistreerd, van enige andere aard of een persoon, of obsceen, godslasterlijk, lasterlijk of kwetsend is en u stemt ermee in om ons schadeloos te stellen tegen alle claims, procedures, schade, verplichtingen en kosten, inclusief juridische kosten die voortvloeien uit uw schending van deze voorwaarde. We kunnen geen garanties geven over de informatie of bijdrage van een andere gebruiker en u moet voorzichtig zijn voordat u handelt of anderszins vertrouwt op informatie die u via www.campingcardinternational.com verkrijgt.

5. Registraties

Campings worden alleen geaccepteerd en alle gegevens gepubliceerd op voorwaarde dat de informatie daadwerkelijk onder hun verantwoordelijkheid op de site is geplaatst.

6. Links

Camping Card International bevat links naar andere websites. Zonder te beperken wat we elders zeggen, doen we geen toezeggingen en geven we geen garanties over die sites of hun inhoud, noch dat de links werken.

7. Gegevensbescherming

Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u ons een correct en actueel e-mailadres en andere contactgegevens verstrekt en eventuele wijzigingen van deze gegevens aan ons doorgeeft. Maar we kunnen geen garanties geven over een andere gebruiker die u via de website van Camping Card International tegenkomt. Wij voldoen aan alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming in België, zie ons privacybeleid voor een beschrijving van hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken.

8. Intellectueel eigendom

Camping Card International, de stijl en structuur, en de materialen en informatie op de website Camping Card International zijn beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten en mogen niet door u worden gebruikt, behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in deze gebruikersovereenkomst. De auteurs van de gegevens doen hun morele rechten gelden.

9. Onze aansprakelijkheid

Aangezien een aanzienlijk deel van Camping Card International zowel gratis als voor alle kaartgebruikers beschikbaar is, is het een voorwaarde dat uw gebruik van Camping Card International op eigen risico is. Wij zijn niet aansprakelijk voor u of in strijd met deze gebruikersovereenkomst voor enige vertraging of het niet nakomen van enige verplichting als de vertraging of het falen te wijten is aan een oorzaak buiten onze redelijke controle, waaronder, zonder beperking, het blokkeren of beperken van informatie naar en/of van ons netwerk.
Behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in deze gebruikersovereenkomst, wijzen wij alle verdere verklaringen, garanties, voorwaarden of andere voorwaarden af, uitdrukkelijk of impliciet, bij wet, onderpand of anderszins, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties, voorwaarden of andere voorwaarden van bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel of redelijke zorg en vaardigheid.
Behalve zoals hieronder vermeld, wijzen we alles af en zijn we niet aansprakelijk in contract, onrechtmatige daad (inclusief, zonder beperking, nalatigheid) of anderszins ontstaan in verband met deze gebruikersovereenkomst of de Linktive voor: i) gevolg, indirect of speciaal verlies of schade; of ii) verlies van goodwill of reputatie; of (iii) economische verliezen (met inbegrip van inkomstenderving, winst, contracten, bedrijfsactiviteiten of verwachte besparingen), in elk geval, zelfs als wij ervan op de hoogte waren gesteld van de mogelijkheid van dergelijk verlies of schade, hoe dan ook geleden.
Niettegenstaande enige andere bepaling van deze gebruikersovereenkomst, zijn wij aansprakelijk voor de voorwaarden van de CCI en de verzekering aan is de eigenaar als in de algemene voorwaarden van C.C.I.

10. Kleine lettertjes

Een van ons kan deze gebruikersovereenkomst te allen tijde beëindigen, maar de beëindiging zal op 31 december van elk jaar ingaan. U kunt de voorwaarden en voordelen te allen tijde verhogen, zij zullen van kracht worden zodra ze zijn goedgekeurd, maar de afname van een voorwaarde of voordeel gaat pas op 31 december in. U mag geen van uw rechten overdragen en geen van uw verplichtingen uit deze gebruikersovereenkomst zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming delegeren. Als wij een bepaling van deze gebruikersovereenkomst niet handhaven, zal dit ons er niet van weerhouden om deze bepaling (of een soortgelijke bepaling) later af te dwingen. Niets in deze gebruikersovereenkomst verleent derden enig voordeel of het recht om een bepaling van de gebruikersovereenkomst af te dwingen. Deze gebruikersovereenkomst valt onder het Belgische recht en elk geschil in verband met deze overeenkomst valt onder de exclusieve jurisdictie van de Belgische rechtbanken. Niets in deze gebruikersovereenkomst heeft invloed op uw wettelijke rechten als aanbieder of consument.

11. Klachten

Als u van mening bent dat uw intellectuele eigendom of andere rechten worden geschonden door Camping Card International of als u ontevreden bent over Camping Card International of enig aspect van onze service, neem dan in eerste instantie contact met ons op.