1. Introduktion

Användande av denna websida och den service som erbjuds via den (“Camping Card International”) är villkorade till att man accepterar följande regler. Om ej annat anges, skall din acceptans av dessa Användarvillkor vara godkända genom ditt användande av eller din registrering hos Camping Card International.
Camping Card International tillhandahålls av Fédération International de Camping, Caravanning et Autocaravanning A.I.S.B.L. (F.I.C.C) med högkvarter på Rue Belliard 20, BE-1040 Bruxelles, och klubbar/federationer som medlemmar.
Dessa regler och vår Privacy politik, (d v s användarvillkor) utgör vår samlade överenskommelse med dig med hänsyn till avgiftsfri användning av Camping Card International hemsida och ersätter alla tidigare överenskommelser eller arrangemang med dig avseende Camping Card Interbational. Om en campingplats eller serviceföretags namn är infört i vårt register, skall Användarvillkoren gälla mellan oss och detta företag och enligt, om ej sammanhanget annat kräver, referenser till “du” ach “ditt” i denna Användaröverenskommelse skall referera till detta företag. Om det sker uppdateringar av av villkoren kommer vi att uppmärksamma detta på Camping Card International hemsida.

2. Camping Card International tillgänglighet.

Vi skall sträva efter att garantera att Camping Card International hemsida är tillgänglig 24 timmar om dygnet utan några avbrott. Emellertid reserverar vi oss för rätten att göra Camping Card International oåtkomlig när som helst och att begränsa åtkomst till delar av Camping Card International utan avisering. Camping Card International är allmän information service. Vi kommer att efersträva att inte göra den missledande, men vi kan inte garantera att tillgänglig information hos eller via Camping Card International är exakt, icke missvisande, komplett eller up to date.

3. Användande av Camping Card International

Camping Card International är utformad för dig personligen, icke-comersiellt användande och får inte användas på annat sätt utan vårt samtycke. Förutom vad som är tillåtet enligt tillämpad lag får du inte använda, kopiera, översätta publisera eller sälja Camping Card International eller något material eller information från Camping Card International eller strukturen, utseende och progrankod från Camping Card Internatinal utan vårt medgivande. Om du vill komma med en förfrågan, vänligen kontakta oss.

4. Din medverkan

Du samtycker till att enbart använda Camping Card International till lagliga syften och att all information som du framställer i samband med, eller vad utgör del av, Camping Card International kommer att vara, som du är medveten om, sanna och riktiga och inte överträder någom copyright eller varumärke, eller några privata rättigheter eller andra rättigheter, vare sig registrerade eller oregistrerade, av annan natur eller annan person, eller vara oanständigt eller ärekränkande eller hädiska och du samtycker att hålla oss skadeslösa mot alla klagomål, rättsliga åtgärder, skador, skadestånd och kostnader, inklusive juridiska kostnader uppkomna på grund av dina överträdelser av dessa regler. Vi kan inte göra någon försäkran avseende informationen eller inlägg gjorda av andra användare och du skall iaktta försiktighet innan du agerar eller på annat sätt litar på information via www.campingcardinternational.com.

5. Registrering

Campinglatser blir bara accepterade och all data publiserad förutsatt att informationen har på rätt sätt lagts in på sidan under deras ansvar.

6. Länkar

Camping Card International innehåller länkar till andra internetsidor. Utan begränsningar vad som sagts på annat ställe, gör vi inga framställningar eller garantier gällande dessa sidor eller deras innehåll, eller att länkarna fungerar.

7. Data skydd

Det än ditt ansvar att försäkra att du ger oss aktuell och giltig e-mail adress eller andra kontaktdetaljer och meddelar oss alla ändringar av dem, emellertid kan vi inte ge garantier om andra användare som du kan träffa på vid användande av Camping Card International website. Vi rättar oss efter alla tillgängliga dataskyddslagar i Belgien. För beskrivning hur vi använder dina personliga data, vänligen se vår Privacy Policy.

8. Intellektuell egendom

Camping Card International, dess form och struktur, och materialet och information på Camping Card International är skyddat av copyright och andra intellektuella property rättigheter, och får inte användas av dig förutom som bestämts i dessa Användarvillkor. Författarna av data försäkrar sina rättigheter.

9. Vårt ansvar

Då en huvudsaklig del av Camping Card International är både fri och tillgänglig för alla kortanvändare, är det ett villkor att ditt användande av Camping Card International är på din egen risk. Vi ska inte bli ansvariga eller för brott mot Användarvillkoren för någon försening eller miss att utföra åtagande om försening eller miss är föranlett av anledning som ligger utanför vår kontroll inklusive , utan begränsning, blockering eller begränsning av information till och/eller från vårt nät. Förutom som uttryckligen villkorat i dessa Användarvillkor, frånsäger vi oss någon ytterligare framställan, garantier, tillstånd eller dylikt, uttryckt eller innebärande, eligt lag, oavsiktligt eller på annat sätt, inklusive men inte begränsat till indirekta garantier, tillstånd eller andra typer sv tillfredsställsnde kvalité, anpassning för särskilt ändamål eller rimlig försiktighet och färdighet.
Som framfört nedan, frånsäger vi oss och kommer inte att vara ansvariga i kontrakt, (Inklusive, utan begränsning, försumlighet) eller på annat sätt uppkommet i samband med dessa Användarvillkor eller (i) betydande, indirekt eller särskild förlust eller skada; eller (ii) någon förlust av goodwill; eller (iii) någon ekonomisk förlust (inklusive förlust av inkomster, vinster, kontrakt, affärer eller förväntat sparande), vid varje tillfälle, även om vi blivit informerade om risken för sådan förlust eller skada eller vad så må vara.
Förutom annan bestämmelse i dessa användarvillkor kommer vi att ansvara för villkoren i CCI och försäkring hos ägaren och i C.C.I. Allmänna villkor.

10. Finstilt

Var och en av oss kan avsluta dessa Användarvillkor när som helst men detta träder i kraft 31 december årligen. Du kan utöka villkoren och förmåner när som helst och de träder i kraft så snart de är antagna men sänkning av villkor och förmåner träder i kraft först 31 december. Du får inte överföra någon av dina rättigheter eller delegera någon av dina åligganden enligt dessa Användarvillkor utan vårt i förväg skrivna samtycke. Om vi missar att upprätthålla underhållet av dessa Användarvillkor, kommer denna miss inte undanröja oss från att åtgärda detta underhåll (eller liknande underhåll) vid ett senare tillfälle. Inget i dessa Användarvillkor skall tilldela någon tredje part någon förmån eller rätt att respektera någon del av Användarvillkoren. Dessa Användarvillkor är underställda Belgisk lag och varje tvist knutna till denna överenskommelse skall avgöras av Belgisk domstol. Inget i dessa Användarvillkor påverkar dina lagliga rättigheter som användare eller konsument.

11. Klagomål

Om du anser att din itellektuella tillgång eller andra rättigheter har blivit kränkta av Camping Card International, eller om du är missnöjd med Camping Card International eller någon aspekt på vår service, vänligen kontakta oss i första hand.